FILIPINO 5
Ruth-Ann Arboleda

FILIPINO 5

"Ang pluma ay higit na makapangyarihan kaysa sa tabak." Sa maraming pagkakataon sa ating kasaysayan, napatunayan ang kapangyarihan ng pluma o panulat bilang instrumento ng pagbabago. Ang edisyong ito ng Pinagyamang PLUMA Wika at Pagbasa Para sa Elementarya ay nakabatay sa mga kasanayan sa pagkatutong itinadhana ng kurikulum ng K to 12 para sa asignaturang Filipino ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ito ay sumusunod sa mga panuntunan mula sa pinakabagong Ortograpiyang Pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang bawat aklat sa serye ay nahahati sa apat na tema. Sa mga temang Edukasyong Pangkapaligiran, Paggalang sa Kapwa Anuman ang Kasarian, Edukasyong Pangkatarungan at Pangkapayapaan, at Katatagang Pampolitika at Pampayanan nahahati ang apat na kabanata. 

Ang mga babasahin, mga gawain, at mga pagpapahalaga ay nakahabi sa bawat temang nabanggit at sadyang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at makapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. 

Mathematics 1
Rose Angelika Chan

Mathematics 1

Mathematics from K-10 is a skills subject. By itself, it is all about quantities, shapes and figures, functions, logic, and reasoning. Mathematics is also a tool of science and a language complete with its own notations and symbols and “grammar” rules, with which concepts and ideas are effectively expressed. The contents of mathematics include Numbers and Number Sense, Measurement, Geometry, Patterns & Algebra, and Statistics, and Probability. Numbers and Number Sense as a strand include concepts of numbers, properties, operations, estimation, and their applications.


FILIPINO 4
Ruth-Ann Arboleda

FILIPINO 4

"Ang pluma ay higit na makapangyarihan kaysa sa tabak." Sa maraming pagkakataon sa ating kasaysayan, napatunayan ang kapangyarihan ng pluma o panulat bilang instrumento ng pagbabago. Ang edisyong ito ng Pinagyamang PLUMA Wika at Pagbasa Para sa Elementarya ay nakabatay sa mga kasanayan sa pagkatutong itinadhana ng kurikulum ng K to 12 para sa asignaturang Filipino ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ito ay sumusunod sa mga panuntunan mula sa pinakabagong Ortograpiyang Pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang bawat aklat sa serye ay nahahati sa apat na tema. Sa mga temang Edukasyong Pangkapaligiran, Paggalang sa Kapwa Anuman ang Kasarian, Edukasyong Pangkatarungan at Pangkapayapaan, at Katatagang Pampolitika at Pampayanan nahahati ang apat na kabanata. 

Ang mga babasahin, mga gawain, at mga pagpapahalaga ay nakahabi sa bawat temang nabanggit at sadyang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at makapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay.